Gemeentelijk Grondstoffencongres 2018

Word op de dag na de Gemeenteraadsverkiezingen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het gemeentelijk afval- én grondstoffenbeheer en ontmoet op informele wijze uw collega’s op de informatiemarkt.

Na een kort en inspirerend plenair programma door Philip Heylen, voorzitter van de Intercommunale ISVAG en ere-schepen van Antwerpen, en cabaretier Rob Urgert, kunt u wederom in 4 rondes kiezen uit een aantal deelsessies. Alle belangrijke onderwerpen van dit moment komen aan de orde zoals bijvoorbeeld:

  • Actuele ontwikkelingen rond de Raamovereenkomst Verpakkingen
  • Tot hoe ver kun je gaan met de VANG-doelstelling?
  • Doelmatige inzet van handhaving bij het sluiten van ketens
  • Publieke opinie; hoe zorg je dat het juiste verhaal wordt verteld?
  • Rol gemeente bij afvalscheiding bedrijven
  • Lokale circulaire initiatieven
  • En andere actuele onderwerpen

De inschrijving is nu geopend. Verzeker uzelf van een plaats door u alvast in te schrijven.

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt georganiseerd door de NVRD en VNG Congressen 

        

Sponsoren

Tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt een uitgebreide informatiemarkt georganiseerd. Dé centrale ontmoetingsplaats voor alle deelnemers. Hier kunt u inspiratie opdoen, kennis vergaren, netwerken en collega’s ontmoeten.

Wilt u ook vertegenwoordigd zijn op de informatiemarkt met uw organisatie? Neem dan contact op met beursmanager Bas.kerkhof@vng.nl voor de mogelijkheden of vul direct het inschrijfformulier in.

Het Gemeentelijke Grondstoffencongres 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

Gold:

Nederland Schoon

 

Silver:

 

Bronze:

 
 
 
   
 
   

Programma

08.45 – 09.30 Ontvangst en registratie en bezoek informatiemarkt
09.30 – 10.15

Opening en kort plenair programma met Philip Heylen, voorzitter van de Intercommunale ISVAG en ere-schepen van Antwerpen, en cabaretier Rob Urgert.

10.15 – 11.15

Sessies ronde 1

11.15 – 11.45 Pauze
11.45 – 12.45 Sessies ronde 2
12.45 – 13.45 Lunch en bezoek informatiemarkt
13.45 – 14.45 Sessies ronde 3
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Sessies ronde 4 
16.15 – 17.30

Napraten tijdens de informele borrel op de informatiemarkt

Voor meer informatie over de deelsessies zie de pagina Blokkenschema of Deelsessies.

Deelsessies

Lees hier het uitgebreide aanbod tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres 2018.

In iedere ronde worden meerdere sessies aangeboden. Maak bij inschrijving alvast een keuze voor een sessie per ronde! Zo staat u niet voor een dichte deur.

Klik hier voor het overzicht in een blokkenschema.

Deelsessies van 10:15 tot 11:15 uur

Circulaire evenementen, het kan
Elke gemeente heeft jaarlijks te maken met meerdere grote en/of kleine festivals. Met meer dan 700 festivals en 21 miljoen bezoekers per jaar is de evenementenbranche daarom een belangrijke sector. Festivals kunnen een grote bijdrage leveren aan reductie van milieubelasting en hebben een enorm bereik als het gaat om bewustwording en gedragsverandering. Logisch dat er veel aandacht voor is en er zelfs een Green Deal ‘Afvalvrije Festival’ is. In deze deelsessie hoort u meer van deal deze Green Deal, maakt u kennis met de instrumenten om zwerfafval te verminderen en wordt er uitgebreid stilgestaan bij twee praktijkcases. Spreker Tijl Couzij van LAV Vlieland neemt u tijdens deze sessie mee in het duurzaamheidpakket van Into The Great Wide Open, samen met duurzaamheidmanager Milan Meyberg van DGTL.
Voorzitter: Suzie van de Pas (NederlandSchoon) 
Sprekers: Dorien Bosselaar (NederlandSchoon), Milan Meyberg (DGTL), Tijl Couzij

VANG-doelstelling 90% afvalscheiding, tot hoe ver en ten koste van wat moet je gaan?
Het programma VANG – Huishoudelijk Afval kent ambitieuze doelstellingen. Namelijk in 2020 gemiddeld 100 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding. En dat is nog niet het eindbeeld, want uiteindelijk moeten we naar een zo goed als afvalloze circulaire economie. Hoewel de ambities breed gedragen worden, is het niet voor alle gemeenten even eenvoudig om deze waar te maken. In deze deelsessie verkennen we de haalbaarheid van de VANG doelstellingen en staan we ook stil bij de vraag of je kunt sturen op de hoeveelheid restafval en tegelijk de kwaliteit van de grondstofstromen hoog kunt houden.
Voorzitter: Kido Koenig (Debat.nl) 
Sprekers: Geert Steeghs (Suez), Pouwel Inberg (DAR), Gerhard Schoonvelde (Gemeente Utrecht), Martin Niessink (Gemeente Bronckhorst/ Lochem)

Innovatieagenda ketens; wat is technisch mogelijk?
Om tot meer en betere afvalscheiding te komen, zijn er steeds meer technieken beschikbaar. Maar wat is er voor welke afvalstroom mogelijk en welke technieken zijn er? En wat biedt op de relatief korte termijn het meeste perspectief? Tijdens deze deelsessie wordt door experts vanuit wetenschap, materiaalketen, nascheiders én recyclers gesproken over de mogelijkheden en de voorwaarden die hiervoor noodzakelijk zijn.
Voorzitter: Olaf Prinsen (NVRD)
Sprekers: Ulphard Thoden van Velzen (WUR), Hans Koning (Federatie Herwinning Grondstoffen), Stefan de Beer (HVC) en Louis Jetten (4PET recycling)

Lokaal kringlopen sluiten; waar moet je rekening mee houden
Bijna alle gemeenten zijn hard aan het werk om de VANG-doelstellingen binnen bereik te brengen. Daarbij gaat het dan vooral over afvalscheiding en het verminderen van restafval. De volgende stap op de trede is de circulaire economie. Steeds meer gemeenten en regio’s zijn intussen bezig met planvorming om op lokale en/of regionale schaal tot een circulaire economie te komen. In deze deelsessie passeren een aantal verschillende voorbeelden van circulaire plannen de revue.
Voorzitter: Maarten Goorhuis (NVRD)
Sprekers: Jan Fisher (Gemeente Rotterdam), Jaap Flenderie (Rijk van Nijmegen)

Sponsorsessie Scoren met glas: successen uit de praktijk, door Nedvang
Het gaat goed met de glasinzameling in Nederland! Maar in sommige gemeenten kan het nóg beter. Nedvang bewijst dit met een succesvolle een-op-een aanpak met 45 gemeenten door heel het land. In deze deelsessie vertellen twee gemeenten over de gekozen aanpak en wat het hen concreet heeft opgeleverd. Met onder andere: verbeterde glasinzameling in hoogbouw en optimale plaatsing van glasbakken. Neem deel en laat u inspireren!

Deelsessies van 11:45 tot 12:45 uur

Circulair inkopen: hoe doe je dat?
Hoe geef je de circulaire economie een centrale rol, zowel binnen de organisatie als daarbuiten richting burger en maatschappij? Welke initiatieven kunnen ontplooid worden? Tijdens deze deelsessie passeren interessante voorbeelden van circulair denken en doen de revue. Daarnaast wordt ingezoomd op een belangrijke middel voor gemeenten om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, namelijk circulair inkopen. In de stap van denken naar doen is een aantal leden van de NVRD bezig met de inkoop van circulaire minicontainers. Hoe is dat proces van circulair inkopen vormgegeven en wat kunnen andere organisaties daarvan leren?
Voorzitters: Evelien Mertens (NVRD) 
Sprekers: Heleen Elen (Meerlanden) en Hendrik van de Vijver (HVC)

Van Producentenverantwoordelijkheid naar Materialenverantwoordelijkheid
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grof huisvuil. Daarmee zijn ze een belangrijke schakel in de keten van partijen die de circulaire economie moeten bewerkstelligen. Op dit moment is die keten nog georganiseerd rond de deelbelangen van de verschillende partijen (producenten, consumenten, gemeenten, verwerkers). Dat leidt in de praktijk vaak tot problemen met de recyclebaarheid en levensduur van producten, of juist tot strijd om waardevolle grondstoffen. In deze deelsessie gaan we in op de vraag wat ervoor nodig is om die belangen beter op elkaar af te stemmen. En wat betekent dat voor de belangen van gemeenten?
Voorzitter: Kido Koenig (Debat.nl)
Spreker: André Habets (Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland), Jan-Harko Post (Gemeente Den Haag)

Actuele ontwikkelingen rond de Raamovereenkomst Verpakkingen
2017 was het jaar van de tussentijdse evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen. Maar waar staan we nu? En welke keuzemogelijkheden hebben gemeenten? Tijdens deze deelsessie wordt u door verschillende stakeholders bijgepraat over de laatste stand van zaken van de afspraken rond belangrijke discussiepunten zoals: de ketenregie, kwaliteit, recyclebaarheid en de niet-verpakkingen.
Voorzitter: Olaf Prinsen (NVRD)
Spreker: Edward Stigter (VNG)

Rol gemeente bij afvalscheiding bedrijven
Gemeenten kennen een zorgplicht voor afval van huishoudens. De afgelopen jaren zijn gemeenten actief bezig geweest met het minimaliseren van de hoeveelheid restafval en het optimaliseren van afvalscheiding. Maar wat is hun rol in de afvalscheiding bij bedrijven? Wat moeten, mogen en kunnen gemeenten doen om lokale bedrijven te helpen stimuleren om tot meer afvalscheiding te komen? Tijdens deze deelsessie wordt u aan de hand van 2 voorbeelden bijgepraat over dit onderwerp.
Voorzitter: Jacobine Meijer (RWS)
Sprekers: Johan Luiks (Gemeente Almere) en Anita Numan (Gemeente Amsterdam), Marijn van der Maesen (Spaarnelanden), Robert Oosting (Spaarnelanden)

Sponsorsessie Schoon belonen aanpak, door Nederland Schoon
Schoon Belonen is gedurende twee jaar als pilot in de praktijk gebracht. In deze deelsessie worden (nieuwe) gemeenten geïnspireerd deel te nemen en krijgen zij handvatten voor een eigen Schoon Belonen aanpak. In de pilot is onderzocht hoe een collectief beloningssysteem kan bijdragen aan het voorkomen en inzamelen van zwerfafval. Educatie, gedragsverandering en bewustwording, zijn belangrijke elementen om tot zichtbaar resultaat te komen. Om zwerfafval aan te pakken is het essentieel om lokale maatschappelijke organisaties, zoals scholen, (sport)clubs, scouting, te enthousiasmeren om mee te doen. Op basis van praktijkcases wordt toegelicht hoe een gemeente bewust en verantwoord om kan gaan met grondstoffen en hoe dit op lokaal niveau effectief gestimuleerd kan worden.
Sprekers: Samuel Stollman (NederlandSchoon), Anja Bouma (NederlandSchoon) en Mirjam van den Berg (Gemeente Delft)

Deelsessies van 13:45 tot 14:45 uur

2050: transitieagenda en toekomstvisie
Het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. Maar hoe komen we daar en wat is daarvoor nodig? Wat gaan we als afvalbranche op onze weg vinden? Tijdens deze deelsessie wordt u bijgepraat over de afspraken die tot nu toe in de transitieagenda consumptiegoederen zijn gemaakt. Daarnaast wordt aan de hand van een trendanalyse en toekomstverkenning een aantal mogelijke scenario’s aan u voorgelegd die u in uw toekomstplannen kunt meenemen.
Spreker: Antoine Heideveld (Het Groene Brein) en Olaf Prinsen (NVRD)

Doelmatige inzet van handhaving bij het sluiten van ketens
Bij het sluiten van ketens in de transitie naar circulaire economie is handhaving een belangrijke schakel. Daarom is het belangrijk dat er tussen de verschillende betrokken partijen goede afspraken worden gemaakt. Maar waar kun je als gemeente invloed op uitoefenen? Zet je eigen handhavers in? En welke bevoegdheden krijgen ze? En hoe gaat het afstemmen met omgevingsdiensten en ILT in zijn werk? Aan de hand van een aantal voorbeelden over waardevolle stromen vindt een kettingdiscussie plaats met verschillende handhavende partijen.
Voorzitter: Kido Koenig (Debat.nl)
Spreker: Piet van Oirschot (Gemeente Tilburg), Walter Klomp (ILenT)

Optimalisatie GFT- en keukenafvalinzameling; zowel kwaliteit als GFT uit restafval
De gescheiden inzameling van GFT in Nederland is een succes en dient als voorbeeld voor veel andere landen. Toch zien we dat de groene bak vooral voor tuinafval wordt gebruikt en dat het organisch keukenafval in veel gevallen nog altijd bij het restafval gaat. Het ombuigen van deze stroom kan in belangrijke mate bijdragen aan de VANG-ambities. Praat tijdens deze deelsessie mee over het optimaliseren van de GFT- en keukenafvalinzameling.
Voorzitter: Koos van Dael (NVRD)
Sprekers: Laura Heese-Smit (HVC), mw. Sjaak Dreuning (Gemeente Horst aan de Maas) en Tim Brethouwer (Attero), Mirjam van Huizen (Shift-Gv)

Inspraak bij plaatsing van ondergrondse containers
Veel gemeenten passen het inzamelsysteem aan om burgers te motiveren meer afval te gaan scheiden. Een veel toegepast voorbeeld is Omgekeerd Inzamelen, waarbij burgers het restafval naar ondergrondse containers brengen. Bij de plaatsing van deze ondergrondse containers krijgen gemeenten echter vaak te maken met inspraak van burgers. Wat moet je als gemeente doen, wat is verstandig en hoe regel je dat? Tijdens deze deelsessie delen twee gemeenten hun ervaringen. Daarnaast geeft een advocaat toelichting op de juridische kwesties bij de plaatsing van ondergrondse containers.
Voorzitter: Sigrid Schuurmann (NVRD)
Sprekers: Ellen Beijer (Gemeente Kampen), Petra Smit (Gemeente Bunschoten), Merel Copier (Hekkelman Advocaten)

Sponsorsessie Schone centrumgebieden, door Nederland Schoon
Centrumgebieden zijn voor veel steden of gemeenten het visitekaartje en schoon is hierin beeldbepalend voor de beleving. Om centrumgebieden schoner te krijgen organiseert NederlandSchoon jaarlijks de schoonste winkelgebied verkiezing. In deze verkiezing wordt informatie verzameld over schoon, beleving, gedrag, beheer en inrichting van centrumgebieden. Dit biedt handvatten om verbeteringen door te voeren. Al deze gegevens worden via het online scorebord beschikbaar gesteld en in deze sessie gaan we hier interactief mee aan de slag. Na deze sessie kun je zelf aan de slag met de gegevens van je eigen centrumgebied(en) en bent je in staat om met deze inzichten de zwerfafvalproblematiek gerichter aan te pakken.
Sprekers: Anne van Santen (NederlandSchoon) en Jos Baan (NederlandSchoon)

Deelsessies van 15:15 tot 16:15 uur

Luierinzameling van start bij gemeenten; en nu?
De afgelopen jaren zijn verschillende gemeenten gestart met de gescheiden inzameling van luiers. Vaak uit service-overweging, aanvullend op nieuw VANG-beleid, maar ook met het oog op de toekomstige circulaire economie. Tijdens deze deelsessie komen twee gemeenten aan het woord over hun ervaringen met de inzameling en afzet van luiers. Daarnaast komt ook de laatste stand van zaken rond het luierketenproject aan de orde.
Voorzitter: Ilse van der Grift (NVRD)
Sprekers: Johan Bens (Omgevingsdienst Brabant Noord), Geert Cuperus (RWS) en Marc Veenhuizen (Gemeente Apeldoorn)

VANG-doelstelling 90% afvalscheiding, tot hoe ver en ten koste van wat moet je gaan?
Het programma VANG – Huishoudelijk Afval kent ambitieuze doelstellingen. Namelijk in 2020 gemiddeld 100 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding. En dat is nog niet het eindbeeld, want uiteindelijk moeten we naar een zo goed als afvalloze circulaire economie. Hoewel de ambities breed gedragen worden, is het niet voor alle gemeenten even eenvoudig om deze waar te maken. In deze deelsessie verkennen we de haalbaarheid van de VANG doelstellingen en staan we ook stil bij de vraag of je kunt sturen op de hoeveelheid restafval en tegelijk de kwaliteit van de grondstofstromen hoog kunt houden.
Voorzitter: Kido Koenig (Debat.nl) 
Sprekers: Anne-Marie Holleman (Gemeente Deventer), Roland Amoureus (Renewi), Monique de Jong (ROVA), Daan van den Elzen (Gemeente Rotterdam)

Logistieke- en ICT-optimalisaties bij inzamelsystemen
Om inzamelsystemen te optimaliseren worden steeds meer innovatieve oplossingen bedacht. Zo kan het aanbrengen van vulgraadsensoren in (ondergrondse) containers bijvoorbeeld zorgen voor een betere logistiek. Maar wat komt er allemaal kijken bij de invoering van dit soort systeemoptimalisaties? Tijdens deze deelsessie delen enkele gemeenten aan de hand van een ‘best practice’ hun ervaringen.
Voorzitter: Sigrid Schuurman (NVRD)
Sprekers: Eelco Mouthaan ( Gemeente Nissewaard), Albert Bijzitter (Renis NV) en Wim Kars (Gemeente Rotterdam)

De invloed van de pers op lokaal afval- en grondstoffenbeheer
Berichten in de media roepen bij inwoners soms vragen op en kan bij negatieve berichtgeving leiden tot een andere houding ten opzichte van afvalscheiding. Hoe kun je hier als gemeente in sturen? Hoe vertaalt de media dit naar de regio? En hoe kun je als gemeente je communicatie aanpassen en inspringen op de actualiteit? Tijdens deze sessie komen al deze onderwerpen aan bod en horen we zowel de kant van de regionale media (Televisie en Krant) als de overwegingen vanuit een gemeente en inzamelbedrijf (communicatieprofessional).
Voorzitter: Olaf Prinsen (NVRD) 
Sprekers: Leo van Raaij (Tubantia), Daniëlle Hermeler (Meerlanden), Bert Pol (Tabula Rasa)

Sponsorsessie Circulaire Economie en Toezicht & Handhaven: het één kan niet zonder het ander, door De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland
De leden van de Vereniging Producentenverantwoordelijk Nederland (VPN) werken samen om een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid tot stand te brengen. Het verbeteren van toezicht en handhaving bij de inzameling, sortering en verwerking van circulaire materiaalstromen is een belangrijk aandachtspunt voor het behalen van nationale (wettelijke ) én lokale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en recycling. Om dit bevorderen werkt VPN sinds 2016 aan het opstellen van een strategische agenda TRACE: Toezicht Recycling Agenda Circulaire Economie. Het is de bedoeling om TRACE in de loop van 2018 vast te stellen in een bestuurlijke conferentie van wethouders Duurzaamheid. Als deelnemer aan de deelsessie wordt u gevraagd vanuit uw lokale ervaring te reageren op het concept van TRACE. Ook uw advies hoe TRACE zowel bestuurlijk als operationeel het best kan worden geïntegreerd en verankerd in de werkwijze van de Omgevingsdiensten wordt graag met u besproken.
Sprekers: Peter A. Otten (Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland) en André Habets (Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland)

Locatie

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres vindt plaats in DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht

Wilt u gebruik maken van de pendelbus tussen Station Maarssen en DeFabrique? 
U kunt dit aangeven bij uw inschrijving.

Komt u met de auto? Bij DeFabrique kunt u gratis parkeren. 

Inschrijven

Inschrijven
Schrijf u hier in via deze link.

Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt € 325,- excl. btw.
Voor deelnemers van de VNG en NVRD geldt een bijdrage van € 295,- excl. btw.

Bevestiging
Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.
Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Deelname annuleren of wijzigen
U kunt zich voor het congres op 22 maart nog kosteloos afmelden tot donderdag 8 maart. Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link te klikken in uw e-mailbevestiging en uw registratie aan te passen.
Indien annulering na deze data wordt doorgegeven, bent u de deelnamekosten van uw inschrijving verschuldigd. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger per mail door aan vngcongressen@vng.nl.

Bescherming persoonsgegevens
Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707.

VNG Congressen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
t. 070 – 3738063
e. vngcongressen@vng.nl